Selecteer een pagina

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT BOHEWA

Inleiding

BoHeWa neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een
veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met marcdebont@planet.nl.

Wie is BoHeWa?

BoHeWa is de eenmanszaak BoHeWa Administraties , kantoorhoudende te (1704 WS)
Heerhugowaard aan Paradijsvogel 58, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 37048871.

BoHeWa is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door BoHeWa de
verwerkingsverantwoordelijke.

BoHeWa heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt marc de bont
bereiken via marcdebont@planet.nl.

Hoe gebruikt BoHeWa jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BoHeWa persoonsgegevens over
jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BoHeWa voor dat specifieke doel
gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door BoHeWa worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles
gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam
bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens
die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens
die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

BoHeWa heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat
BoHeWa gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: bank,
schuldeisers, belastingdienst .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij BoHeWa over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage
doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij BoHeWa. Je kunt verzoeken dat BoHeWa je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult,
verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BoHeWa te verzoeken de verwerking van je
persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van BoHeWa of een
derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van BoHeWa te verkrijgen. BoHeWa zal deze
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
BoHeWa je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door BoHeWa
Een verzoek kan verstuurd worden naar marcdebont@planet.nl. BoHeWa zal je verzoek zo snel
mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BoHeWa een dergelijk
verzoek heeft ontvangen. Indien BoHeWa je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord
aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat BoHeWa verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop BoHeWa je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar marcdebont@planet.nl. Ook als je een
klacht hebt over de manier waarop BoHeWa jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen
naar marcdebont@planet.nl.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde
nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de
Autoriteit Persoonsgegevens.